F.A.Q.

Чи я можу ще подати заявку  на фінансування у рамках ПРМІУ?

Відповідь

Прийом заявок на участь у Програмі завершено в березні 2016 року. На даний момент оголошення додаткового прийому заявок не планується. У разі, якщо новий прийом заявок буде розпочато, відповідне оголошення буде опубліковано на цій веб-сторінці та/або на веб-сторінці Мінрегіону.

Чи буде проводитися  новий відбір потенційних Проектів?

Відповідь

На даний час проведення додаткового відбору Проектів не планується. У разі проведення нового відбору Проектів , відповідна інформація буде оприлюднена.

Як проводився відбір Проектів ПРМІУ?

Відповідь

Відповідно до розділу 4 ОПП перший етап відбору Проектів  - перевірка потенційних Проектів  ПРМІУ за критеріями прийнятності. За результатами перевірки  опубліковано Перелік Прийнятних Проектів. Надалі Проекти з даного Переліку оцінювалися за критеріями якості та відповідності. Така оцінка проводилася національними та міжнародними технічними експертами в розрізі секторів. На цьому етапі проаналізовано якість та актуальність існуючої документації щодо Проектів, в результаті чого сформовано Попередній Перелік Проектів ПРМІУ.

Детальнішу інформацію щодо критеріїв, які застосовувалися під час такої оцінки, можна знайти в розділі 4.4 ОПП.

В подальшому щодо Проектів з Попереднього переліку Міністерством фінансів проводиться оцінка за фінансовими показниками (оцінка фінансового стану потенційних Кінцевих Бенефіціарів).

Позитивно оцінені Проекти, відранжовані  в межах інвестиційного бюджету, виносяться на розгляд Координаційного Комітету (КК) та у разі затвердження переходять на етап Підготовки Проекту.

Мій Проект було включено до Попереднього Переліку Проектів ПРМІУ. Які мої наступні кроки?

Відповідь

Ваші наступні кроки залежатимуть від особливостей Вашого Проекту. Будь ласка, зв'яжіться безпосередньо з ГУПП для отримання додаткової інформації.

Могу ли я еще подать заявку на финансирование в рамках ПРМИУ?

Відповідь

Прием заявок на участие в Программе завершено в марте 2016 года. На данный момент объявление дополнительного приема заявок не планируется. В случае, если новый прием заявок начнется, соответствующее объявление будет опубликовано на этой веб-странице и / или на веб-странице Минрегиона.

Будет ли проводиться новый отбор потенциальных Проектов?

Відповідь

На данный момент проведение не планируется дополнительного отбора Проектов. В случае проведения нового отбора Проектов, соответствующая информация будет опубликована.

Как проводился отбор проектов ПРМИУ?

Відповідь

В соответствии с разделом 4 ОПП первый этап отбора проектов - проверка потенциальных проектов ПРМИУ на соответствие критериям приемлемости.

По результатам проверки опубликовано Перечень Приемлемых Проектов. В дальнейшем Проекты по данному Перечиню оценивались в соответствии с критериями качества и соответствия. Такая оценка проводилась национальными и международными техническими экспертами по секторам. На этом этапе проанализированы качество и актуальность существующей документации Проектов, в результате чего сформирован Предварительный Перечень Проектов ПРМИУ.

Более подробную информацию о критериях, которые применялись во время такой оценки, можно найти в разделе 4.4 ОПП.

В дальнейшем по Проектам из Предварительного Перечня, Министерством финансов проводится оценка по финансовым показателям (оценка финансового состояния Потенциальных Конечных Бенефициаров).

Положительно оценены Проекты, отранжированные в рамках инвестиционного бюджета, выносятся на рассмотрение Координационного Комитета (КК) и в случае утверждения переходят на этап Подготовки Проекта.

Мой Проект был включен в предварительный перечень проектов ПРМИУ. Какие мои следующие шаги?

Відповідь

Ваши следующие шаги будут зависеть от особенностей Вашего Проекта. Пожалуйста, свяжитесь непосредственно с ГУПП для получения дополнительной информации.